شاخه ها

Yahoo Messenger


پشتیبان سایت

Yahoo detect ...


پايان نامه پيشينه تحقيق جنسیت

پيشينه تحقيق

جزییات بیشتر


200,000 ریال

Ask our experts

offline : پشتیبان سایت

OFF

Order here

09191761030

09197895330

30 محصولات دیگر در همان شاخه:

پايان نامه

ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق
vi چي کساني ميتوانند از نتيجه اين تحقيق استفاده کنند
vi روش تحقيق
vi زمان و مدت تحقيق
vi روش جمع آوري معلومات
VII مقدمه
فصل اول 1
عموميات 2
مبحث اول 3
تعريف جنسيت(جندر) 3
مفکوره جندر چيست ؟ 4
چراجنسيت(جندر) مهم است 4
بينش عمومي در مورد مفهوم جنسيت(جندر) 4
تحليل مسائل جندر 5
تفاوت نقش هاي جنسيت (جندر) وجنس 5
تبديل کردن نقش هاي جندر 6
تفاوت هاي جنسيت(جندر) 6
تبعيض جندر 7
شناخت مسا ئل جندر 10
ضروريات عمومي زنان 10
ضروريات به خصوص زنان 11
ارتباطات جندر 11
مبحث دوم 12
بينش وطرزديدکليشه اي(قالبي)جنسيت (جندر) 12
تعصبات جنستيي 13
تعصبات بدو طريق بوجود ميآيد 13
عقايد ونظريات کليشه اي (قالبي) در مورد نقش جندر 13
مبحث سوم 15
نقشهاي جندر را متاً ثر ميسازد 15
تعريف خشونت 16
انواع خشونت 17
خشونت فزيکي 17
خشونت روا ني 18
خشونت اقتصادي 18
علل خشونت 18
خشونت خانگي 19
چگونگي ويا عوامل خشونت خانگي 20
خشونت عليه زنان در افغانستان 20
راه هاي بيرون رفت از خشونت 21
نقش فرهنگ 21
نقش مثبت مردان 21
راه هاي کا هش خشونت 21
مبحث چهارم 23
ضروريات عملي وواقعي جندر 23
23 Gender ضروريات برنامه ريزي از لحاظ جنسيت
برنامه ريزي جنسيتي 23
الف اهداف کلي برنامه ريزي جنسيتي 23
ب موضوعات اساسي در برنامه ريزي جنسيتي 23
راه هاي بيرون رفت 29
نتيجه 32
فصل دوم 34
عموميات 34
عموميات 35
تعريف حقوق 35
کلمه حقوق داراي معاني زير ميباشد 35
هدف قواعد حقوقي 35
نظريه اصالت فرد يا حقوق فردي 36
نظريه اصالت اجتماع يا حقوق اجتماعي 36
قاعده حقوقي 36
تقسيمات حقوق 36
شنا سايي انواع حقوق افرادو ﻧﻬا د ها 37
انواع حقوق افرا د ا نسا ن 37
مبحث اول 38
تعريف حقوق سيا سي 38
محدوديت جنسيتي در حق رأي 39
آزادي بيان 40
مبحث دوم 42
حقوق سيا سي زنان در قوانين افغانستان 42
مبحث سوم 45
حقوق سيا سي زنان در اسناد عا م بين ا لمللي 45
ا سنا د خاص بين المللي در مورد زنان 46
مبحث چهارم 48
حقوق سيا سي زنان از د يدگاه اسلام 48
مبحث پنجم 50
محدود يت ها و موانع جنسيتي (جندري) در مشارکت سيا سي 50
فصل سوم 53
حقوق خصوصي 53
حقوق خصوصي 54
عموميات 54
تعريف حقوق خصوصي 54
مبحث اول 54
حقوق مد ني 54
مفهوم خانواده 55
وجود اراده 56
انحلال ازدواج 58
نگاهي به حقوق مالي زن در خانواده 59
مبحث دوم 61
اصول محاکمات مدني 61
قضاوت زنان در ساير کشورها و موازين بين المللي 61
مبحث سوم 63
حقوق تجارت 63
تعريف حقوق تجارت 63
مبحث چهارم 67
جنسيت (جندر) و حقوق خصوصي 67
راه هاي بيرون رفت از اين مشکل 70
فصل چهارم 77
عموميات 78
مبحث اول 79
حقوق اساسي 79
مبحث دوم 81
حقوق جزائي 81
مبحث سوم 84
حقوق اداري 84
مبحث چهارم 86
حقوق کار 86
مبحث پنجم 91
حق صحت 91
مبحث ششم 95
جندر و حقوق عمومي زنان 95
نظريه هاي جنسيتي کار 95
نتيجه گيري پاياني 98
سوالاتيکه با صاحبنظران در مباحثه طرح گر ديده است 99
پرسشنامه در مورد "جندر" از زنان و مردانيکه از جندر آ گاهي
داشتند . 100
پرسشنامه با مردم عادي 101
منابع

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.

سبد خرید  

بدون محصول

ارسال 0 ریال
مجموع 0 ریال

پرداخت

شماره تماس

Ask our experts

offline : پشتیبان سایت

OFF

Order here

09191761030

09197895330