شاخه ها

Yahoo Messenger


پشتیبان سایت

Yahoo detect ...


دانلود پایان نامه مساله دختران فراری

مساله دختران فراری

جزییات بیشتر


70,000 ریال

Ask our experts

offline : پشتیبان سایت

OFF

Order here

09191761030

09197895330

30 محصولات دیگر در همان شاخه:

مساله دختران فراری

مقدمه

فرار نوجوانان از خانه و ترك اعضاي خانواده، بدون اجازه والدين يا وصي قانوني،  در واقع نوعي واكنش نسبت به شرايطي است كه از نظر فرد نامساعد، غيرقابل تحمل و بعضاً تغييرناپذير است. اين عمل معمولاً به عنوان يك مكانيسم دفاعي به منظور كاهش ناخوشايندي و خلاصي از محرك هاي آزاردهنده و مضر و دستيابي به خواسته هاي موردنظر و عموماً آرزوهاي دور و دراز انجام مي شود

 

بيان مساله

فرار از خانه از جمله رفتارهاي ناسازگارانه اي است که از کودکان و نوجوانان سر مي زند. گر چه در نگاه اول فرار پديده اي فردي به نظر مي رسد ولي با توجه به پيامدهاي سوء آن براي جامعه بايد آن را از جمله آسيب هاي اجتماعي به حساب آورد. فرار از منزل به عنوان يکي از معضلات خانوادگي و اجتماعي فراگير در سطح جهان مطرح است. در ايران نيز در سالهاي اخير کارشناسان و رسانه ها نسبت به بحراني شدن اين مسئله هشدار داده اند.

 

تعريف فرار

فرار مصدر است به معناي گريختن و گريز (فرهنگ فارسي عميد: 1815). فرار نوعي مكانيسم دفاعي و يا واكنش جبراني تسلي بخش است كه فرد براي نجات و رهايي از رنجها به آن تن مي دهد. « كارن هورناي » اين حركت را نوعي تضاد مي داند. تضاد ميان فردي كه از يك سو مي خواهد مستقل باشد و از سوي ديگر خواستار همبستگي است و اولين تضاد را در سايه فرار تحقق يافته مي پندارد.

 

آمار و اطلاعات

پديده فرار از منزل مسئله جديدي نيست که به دوره زماني خاصي تعلق داشته باشد. ليکن فراز و فرود آمار کساني که اقدام به فرار مي کنند و يا گروه سني اين افراد، همچنين جنس فراريان از منزل، در هر دوره بسته به شرايط آن قابل تجزيه و تحليل و تامل است.

 

انگيزه هاي فرار

فرار از منزل, رفتاري نابهنجار است كه به دلايل و انگيزه هاي مختلف صورت مي گيرد. فرار ممكن است كوتاه مدت و مقطعي و يا دائمي و مستمر باشد. در حالت اول ممكن است فرد از چند ساعت تا چند روز بيشتر, و يا چند شب را در بيرون از منزل سپري كند, به خانه يكي از بستگان برود و يا به شهر ديگر عزيمت كند. يا به مدت طولاني در همان شهر محل سكونت خود دور از منزل باشد.

 

انواع فرار

متخصصان و صاحبنظران, انواع گوناگوني از فرار را مشخص كرده اند. بر اساس تحقيقات انجام شده در بلژيك براي 600 فراري سه نوع فرار درنظر گرفته اند:

 

كجرويهاي اجتماعي

انسان موجودي است اجتماعي و براي زيستن و همزيستي از لحظه تولد تا واپسين دم حيات ناگزير به همكاري و سازگاري با ديگران است زيرا نيازهاي گوناگونش او را وامي دارد تا با كمك و همياري ديگران, موانع و مشكلات را از پيش پاي خود بر دارد و روز به روز زندگي را به سوي كمال سوق دهد.

 

روابط متقابل پدر با فرزند: با توجه به شاخص هاي كاركرد سالم پدر خانواده, به نظر مي آيد كه رابطة متقابل پدر با همسر و فرزندان مكمل نقش و مسئوليت هاي مادر در خانواده است. محبت بدون قيد و شرط مادر امنيت خاطري براي فرزند فراهم مي كند كه به دنبال ارتكاب

 

منش دختران فراري: روابط متقابلي كه مبتني بر سلطه جويي يكي از والدين در خانواده باشد, به اين منجر مي شود كه فرزندان در محيط خانواده احساس ضعف و حقارت كنند زيرا دائما" زير سلطه منبع قدرتي هستند كه نمي توانند در برابر آن از خود دفاع كنند . احساس ناتواني مداوم موجب مي شود كه فرد نتيجه بگيرد براي رسيدن به آرامش بايد اطاعت كند و تسليم بشود. زيرا بر اثر تضاد و ارزيابي هاي سرزنش آميز منبع قدرت باور كرده كه فردي ناتوان است و بايد براي تامين نيازهايش به يك قدرت برتر بيرون از وجود خود مراجعه كند و با تسليم شدن در مقابل او امكان تصميم گيري و تفكر را از خود سلب كند. زيرا از تجربة زندگي ميان افراد خانواده آموخته است كه پدر يا مادر قدرتمند هستند و او هميشه از جانب آنان مورد انتقاد و سرزنش قرار مي گرفته است

 

وضعيت رواني اجتماعي افراد فراري

در بررسي وضعيت رواني– اجتماعي افراد فراري دو مقوله از اختلالات رامي توان مطرح نمود: مشكلات مربوط به دروني سازي(Internalizing) و مشكلات مربوط به بروني سازيExternalizing)).

 

 

اختلالات هنجاري (احساس بي هنجاري و تضاد هنجاري)

عامل ديگري كه درباره فرار نوجوانان و جوانان از منزل مورد توجه قرار گرفته است, مشكلات مربوط به فقدان دروني كردن هنجارهاي اجتماعي, احساس بيگانگي اجتماعي در قالب احساس بي هنجاري و گاه احساس تضاد هنجاري ناشي از وجود هنجارهاي متضاد است.

 

تئوري عدم پيوستگي و پيوستگي مجدد (Disaffiliation and reaffiliation)

در بسياري از مطالعات صورت گرفته درباره علل فرار, بر عدم وجود پيوستگي بين اعضاء خانواده و همچنين ساير شبكه هاي اجتماعي تاكيد شده است. از اين ديدگاه عدم وابستگي نوعي دژ كاركرد اجتماعي است. فقدان و يا ضعف روابطي كه فرد را به ساير افراد و هم چنين شبكه اجتماعي مرتبط مي سازد, دراين خصوص مهم است. عدم ثبات خانوادگي موجب فقدان جامعه پذيري مطلوب گشته و نهايتاً منجر به انزوا و كناره گيري اجتماعي مي شود (Jakson-willson and Borgers, 1993).

 

نظريه آيزنك

آيزنك در نظريه خود معتقد به سلسله مراتبي در ساختار شخصيت است. بر اساس نظريه وي شخصيت متشكل از تيپ هاي شخصيتي, صفات شخصيتي, پاسخ هاي عادت شده و پاسخ هاي خاص است. وي در تحقيقات خود براي جمع آوري اطلاعات از روش هاي متنوعي همچون خودگزارشي (Self- Report), مشاهده, اطلاعات حاصل از بيوگرافي فرد, ارزيابي فيزيكي و فيزيولوژيكي و تست هاي روانشناختي عيني استفاه كرده است. نهايتاً وي به سه بعد شخصيتي دست يافت. بعد اول شامل درونگرايي وبرونگرايي

 

 

نظريه مرتن

مرتن نه فقط با يك ديد كلي به محدوديتهاي جامعه در تنظيم نياز و آرزوهاي افراد وگروهها مي نگرد. بلكه بيش از هر چيز او بهم خوردن رابطه بين اهداف از يك طرف و وسائل مشروع براي دستيابي به اين اهداف را در نظر مي گيرد. از نظر مرتن انحراف در پي تفاوت بين انگيزه هاي اصلي منبعث از فرهنگ و امكانات تحقق اين انگيزه ها بوجود مي آيد, و متذكر مي شود كه اين

 

نظريه كونيگ

كونيگ(1976) تاكيد دارد كه : فقر به تنهايي (بدون دخالت عوامل ديگر ) بيشتر به عنوان يك عامل ثبات بخش, در جامعه تاثير مي گذارد. اما اگر در مقابل فقر " تصوير " يا " قول" آرزوهاي بلندپروازانه ارائه شود. در آنصورت فقر غيرقابل تحمل مي گردد و انسان كوشش مي كند با همه ابزار ممكن (چه مجاز و مشروع و چه غير مجاز و نامشروع) از وضعيت فقر بيرون آيد در نتيجه رفتارهاي انحرافي رشد مي كنند. كونيگ ادامه مي دهد

 

سبب شناسي

مقدمه

پديده فرار دختران از منزل كه حاصل تعامل شبكه عليتي پيچيده اي از عوامل موثر اجتماعي و رواني در سطح خانواده و جامعه است. آمار نشان مي دهد انگيزه افراد فراري برحسب جنس، سن، تحصيلات و محيط زندگي متفاوت است. اما در مجموع انگيزه هايي نظير اثبات وجود و جلب  توجه اطرافيان و اجبار آنها براي اجراي تمايلات و خواسته هاي خويش، رهايي از خشونتها و آزارهاي خانواده و كسب آزادي عمل در رفتارهاي فردي و اجتماعي و لجاجت با خانواده و سلب آرامش و ايجاد بدنامي يا مشكل براي آنان و تحت فشار قراردادن ديگران براي تحقق خواسته هاي خود درخصوص زندگي آينده و موقعيت بهتر اقتصادي در افراد فراري ديده مي شود. و اما در مورد تبيين عوامل مؤثر در فرار دختران بايد گفت: آسيب هاي اجتماعي نظير فرار از خانه, داراي زمينه ها و ابعاد مختلفي هستند. به اعتقاد صاحبنظران، خانواده در شكل دهي به زندگي و رفتار فرد تاحد زيادي مؤثر است. اگر خانواده با مشكلات و آسيب هاي عديده اي مواجه باشد، روند جامعه پذيري اعضاي خانواده مختل مي شود.

 

و ادامه دارد157 يك پايان نامه كامل

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.

سبد خرید  

بدون محصول

ارسال 0 ریال
مجموع 0 ریال

پرداخت

شماره تماس

Ask our experts

offline : پشتیبان سایت

OFF

Order here

09191761030

09197895330