شاخه ها

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

جزییات بیشتر


150,000 ریال

30 محصولات دیگر در همان شاخه:

فصل اول

زمینه وبیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

سؤالات پژوهش

متغیرهای پژوهش

تعاریف مفهومی

تعاریف عملیاتی

 

فصل دوم:پيشينةنظري وپژوهشي

خلاصه فصل

اسناد

نظريه هاي اسناد

سو گيري هاي اسناد

اسنادهاي اصلي

ابعاد اسناد

اسنادها؛موفقيت وشكست

اسناد وجنسيت

اسناد وپيشرفت تحصيلي

 

فصل سوم:روش پژوهش

خلاصه فصل

روش تحقيق

جامعه آماري وروش نمونه گيري

ابزار تحقيق

روش نمره گذاري پرسشنامه

روش اجرا

اعتبار وپايايي پرسشنامه

روش آماري

 

فصل چهارم:يافته هاي پژوهش

خلاصه فصل

يافته هاي توصيفي

يافته هاي تحليلي

بررسي رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شكست در دختران وپسران

بررسي رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقيت در دختران وپسران

بررسي رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي

بررسي پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقيت وشكست

يافته هاي ديگر

 

فصل پنجم :بحث ونتيجه گيري

بحث ونتيجه گيري

محدوديت هاي تحقيق

 

هنوز نظری ارسال نشده است.

سبد خرید  

بدون محصول

ارسال 0 ریال
مجموع 0 ریال

پرداخت

شماره تماس